Managing Director: drs. Doede Vierstra RC
Ervaren Finance professional met een lange carrière bij toonaangevende internationale ondernemingen

Conflict Bemiddeling

Doede Vierstra wordt geregeld door de Ondernemingskamer (OK) benoemd in de rol van Bewindvoerder/bestuurder voor zaken waarin de OK uitspraak heeft gedaan. Deze ondernemingen hebben zich tot de OK gewend voor de beslechting van een onderling conflict, bijv. tussen bestuurders en/of aandeelhouders. Door de OK wordt Doede dan belast met de bedrijfsvoering en het vinden van een duurzame oplossing voor deze problemen. Zijn rol vereist diplomatiek, verbindend en probleemoplossend optreden.

Maar ook in de fase vóórdat de rechter eraan te pas komt kan de benoeming van een tijdelijke bestuurder de oplossing bieden voor een conflict. Op deze wijze bespaart de onderneming zich een (dure) rechtsgang. Bovendien staan vaak de verhoudingen binnen de onderneming nog niet zo “op scherp” als na een gerechtelijke procedure het geval is.

Doede wordt vaak benoemd bij financiële ondernemingen die in het kader van de Wft onder toezicht staan van DNB of de AFM. Omdat Doede in het verleden met succes door DNB getoetst is, kan hij snel aan de slag.

Hieronder staan een aantal praktijk cases vermeld van ondernemingen waarbij Doede Vierstra een bemiddelende rol in een intern conflict heeft gespeeld. Waar nodig zijn de bedrijfsnamen geanonimiseerd.

AmsterdamGold.com

Wat was de situatie?

Na twee jaar geruzie binnen het bestuur van AmsterdamGold, een meerderheidsdeelneming van het beursgenoteerde Value8, grijpt de Ondernemingskamer (OK) in. AmsterdamGold, handelaar in fysieke edelmetalen, krijgt een nieuwe bestuurder met beslissende stem in het bestuur. Ook komt 50% van de aandelen in beheer van een door de OK benoemde beheerder. (..) De OK vaardigt de maatregel uit om een impasse in het bestuur en de aandeelhoudersvergadering te doorbreken tussen Value8 en de andere grootaandeelhouder Silver Mountain. (Bericht FD, 26 mei 2015).

Via Phoibos Finance B.V. werd Doede Vierstra in april 2015 door de OK benoemd als bestuurder van AmsterdamGold.com B.V.

AmsterdamGold.com

Welke stappen zijn er gezet?

Alternatieven waarbij partijen gezamenlijk aandeelhouder bleven in (een deel van) de onderneming bleken niet werkbaar. Door de bemiddeling van Doede kwam een oplossingsrichting in beeld waarbij de onderneming gesplitst zou worden The Silver Mountain enerzijds, en AmsterdamGold en Amsterdamsafe (opslag van edelmetalen) anderzijds.

Doede kwam tot een waardering van de verschillende activiteiten, maar het was voor de aandeelhouders een moeizaam proces om tot de overdracht van aandelen te komen. Met name de waardering van de opslagactiviteiten van Amsterdamsafe vormde daarin een groot struikelpunt. Splitsing van de handelsactiviteiten zou betekenen dat beide partijen nog steeds aandeelhouder zouden zijn in de opslagactiviteiten van Amsterdamsafe. Daarnaast zou dit ook een regeling bemoeilijken over andere zaken, zoals bijv. non-concurrentie beding, noodzakelijke overgangsbepalingen en een service level agreement na splitsing.

Wat is er bereikt?

In februari 2016 werden de activiteiten van The Silver Mountain en AmsterdamGold samen met Amsterdamsafe officieel van elkaar gesplitst. Value8 kon daarmee haar belang in AmsterdamGold uitbreiden naar 100% en beide aandeelhouders konden daarmee onafhankelijk van elkaar ieder met hun eigen onderneming verder.

Technology Holding N.V.

Wat was de situatie?

In Technology Holding N.V. (naam geanonimiseerd) was een conflict ontstaan tussen de twee oprichters/ grootaandeelhouders en de overige aandeelhouders. De financiering door de overige aandeelhouders, en daarmee het voortbestaan van Technology, stond als gevolg van dit conflict op het spel. In juni 2015 trof de Ondernemingskamer (OK) een onmiddellijke voorziening waarbij een bestuurder met beslissende stem werd benoemd. De aandelen van de twee oprichters enerzijds en van de overige aandeelhouders anderzijds werden ten titel van beheer overgedragen aan aparte beheerders van aandelen.

Via Phoibos Finance B.V. werd Doede Vierstra in juni 2015 door de OK benoemd als bestuurder/CEO  van Technology Holding N.V.

Opstelling zonnecollectoren B Technology

Welke stappen zijn er gezet?

Onmiddellijk na zijn benoeming heeft Doede Vierstra samen met de beheerders van aandelen  een overeenkomst tot financiering door de aandeelhouders bewerkstelligd. Daarmee was de continuïteit van Technology op korte termijn verzekerd. Oplossingen waarbij alle partijen gezamenlijk aandeelhouder bleven in de onderneming bleken al snel niet werkbaar.  

Door bemiddeling van Doede kwam een oplossingsrichting in beeld waarbij één van de oprichters/aandeelhouders zou worden uitgekocht. In ruil voor zijn aandelenbelang  zou hij daarmee de exclusieve licentierechten voor het product van Technology in de Regio Australia / Z-O Azië verkrijgen. Uitwerking van de gedetailleerde licentieovereenkomst bleek een grote opgave. In de tussentijd werd succesvol doorgegaan met de verdere ontwikkeling van het innovatieve product van Technology.

Wat is er bereikt?

In maart 2017 werd de licentieovereenkomst getekend en droeg één van de oprichters/eigenaren zijn aandelen in Technology over. Hiermee bereikten de overige aandeelhouders een meerderheidsbelang in de onderneming. De andere oprichter/eigenaar nam de positie als CEO van de onderneming over. De volle aandacht kon weer uitgaan naar de verdere ontwikkeling en uitrol van het product van Technology.

Vermogensbeheer B.V.

Wat was de situatie?

In Vermogensbeheer B.V. (naam geanonimiseerd) was een conflict ontstaan tussen de beide oprichters/grootaandeelhouders. Het conflict dreigde publiek te worden en daarmee stonden de reputatie en de continuïteit als vermogensbeheerder voor particulieren op het spel. In juli 2016 trof de Ondernemingskamer (OK) een onmiddellijke voorziening waarbij de beide oprichters/grootaandeelhouders werden geschorst, en een nieuwe bestuurder werd benoemd. De aandelen van de oprichters/grootaandeelhouders in de gemeenschappelijke Holding B.V. van Vermogensbeheer B.V. werden ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder van aandelen.

Via Phoibos Finance B.V. werd Doede Vierstra in juli 2016 door de OK benoemd als bestuurder van Vermogensbeheer B.V.

buitenhuis

Welke stappen zijn er gezet?

Oplossingen waarbij de partijen gezamenlijk aandeelhouder bleven in de onderneming bleken al snel niet werkbaar.  Door bemiddeling van Doede kwam een oplossingsrichting in beeld waarin de activiteiten en klanten van de onderneming zouden worden verdeeld, en waarbij ieder van oprichters/aandeelhouders zelfstandig verder zou gaan. Hiervoor werd de juridische splitsing als instrument gekozen. Uitwerking van de gedetailleerde toewijzing van klantenportefeuille, vergunningverlening en de fysieke scheiding van alle activiteiten van Vermogensbeheer was een grote opgave. In de tussentijd werd succesvol doorgegaan met de  dienstverlening aan klanten.

Wat is er bereikt?

In februari 2018 werd de juridische splitsing geëffectueerd en konden de beide oprichters/ grootaandeelhouders hun activiteiten voortzetten, ieder in hun eigen, nieuwe onderneming. Hiermee kon voor de klanten continuïteit van dienstverlening door hun vertrouwde vermogensbeheerder worden gegarandeerd.