Managing Director: drs. Doede Vierstra RC
Ervaren Finance professional met een lange carrière bij toonaangevende internationale ondernemingen

Toezicht en Advies

Ervaring

Goed toezicht houden is een vak apart. Gedurende de afgelopen jaren heeft Doede Vierstra ervaring opgedaan als toezichthouder in diverse sectoren:

(Duurzame) Energie

President Commissaris van Stedin N.V. (2019-heden)

Voorzitter Investeringscomité van het Friese Energietransitie Fonds FSFE (2014 - 2020)

Lid Raad van Toezicht FRES, Foundation for Rural Energy Services (2008-2010)

Voorzitter WENb, werkgeversvereniging van de Energie, Kabel en Afval (2007-2010)

Foods & Agri

Voorzitter Raad van Commissarissen van Koninklijke CSK food enrichment (2014-2019)

Pensioenen en Verzekeringen

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het Audit Comité van PGGM N.V. (2021- heden)

Voorzitter Raad van Commissarissen (a.i.) van de Noord Nederlandsche P&I Club (NNPC) (2018 - 2019)

Voorzitter Raad van Commissarissen van “De Friesland” Zorgverzekeraar (2009 – 2018)

Informatietechnologie

(Interim-) President Commissaris Coöperatie SURF U.A. (2018 – 2020)

Zorg

Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Comité van het Leids Universitair Medisch Centrum (2016 - heden)

Voorzitter van KNGF Geleidehonden (2018- heden)

Onderwijs en cultuur

Penningmeester in het Bestuur van Stichting Hermitage aan de Amstel, Amsterdam (2015- heden)

Lid Curatorium EMFC Controllersopleiding, Universiteit van Amsterdam (2009 – 2020)

(Interim) toezicht en advies

Naast een benoeming voor een vaste periode tot toezichthouder is Doede beschikbaar voor een tijdelijke aanstelling als interim commissaris of toezichthouder om orde op zaken te stellen. Veelal betreft dit situaties waarbij er na conflict binnen de Raad van Commissarissen onderling, of tussen de Commissarissen en de leden cq. aandeelhouders, een toezichtsvacuum dreigt te ontstaan. Vanuit zijn ervaring is Doede in staat om de rust tussen de partijen te herstellen en, indien nodig, de toezichtstructuur aan te passen.

.

Coöperatie SURF U.A.

Wat was de situatie?

In de Coöperatie SURF, een samenwerkingsverband op het gebied van ICT voor Nederlandse instellingen van onderzoek en onderwijs, was in de loop van 2018 een governance conflict ontstaan. Als gevolg daarvan besloot de ledenraad van SURF het vertrouwen in de zittende Raad van Commissarissen op te zeggen. Doede Vierstra werd aangesteld als interim voorzitter van de Raad van Commissarissen van SURF. Tevens fungeerde hij als “kwartiermaker” om te inventariseren wat er leefde onder de leden van SURF.

Welke stappen zijn er gezet?

Op basis van een brede consultatie onder de leden van SURF bracht Doede advies uit over mogelijke aanpassingen in de governance van SURF. Doel hierbij was om de governance meer robuust en toekomstbestendig te maken.

Wat is er bereikt?

De nieuwe governance is omarmd door de leden. Een nieuwe Raad van Commissarissen is gevormd, die het vertrouwen van alle leden van SURF had. Tegelijkertijd is een nieuwe, slagvaardige Raad van Bestuur benoemd, waarmee de toekomstige rol van SURF is verzekerd.

Noord Nederlandse P&I Club (NNPC) U.A.

Wat was de situatie?

Gedurende de afgelopen jaren was er onduidelijkheid ontstaan over de destijds in 2012 door  Noord Nederlandse P&I Club (NNPC) gekozen governance structuur. Met name ontbrak er scherpte in de rolverdeling tussen de verschillende gremia: Raad van Commissarissen, Raad van Advies en het vereiste toezicht op de Raad van Bestuur. Als gevolg van deze situatie was de voorzitter van de Raad van Commissarissen afgetreden.

Welke stappen zijn er gezet?

De opdracht voor Doede Vierstra als interim-voorzitter van de Raad van Commissarissen was om, na de diverse organen en leden gehoord te hebben, met oplossingen te komen om tot een evenwichtig toezicht binnen de Noord Nederlandse P&I Club te komen. Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor een aanscherping van de governance structuur, en de daarbij behorende aanpassing van de statuten.

Wat is er bereikt?

In een tweetal bewogen Algemene Ledenvergaderingen zijn deze aanpassingen door de leden goedgekeurd. Tevens heeft dit geleid tot een nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen op basis van aangepaste functieprofielen.